Data: 15.05.2024
1 dzień
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

OPIS KORZYŚCI I ZAKRES TEMATYKI SZKOLENIA Program

Wartościowanie stanowisk to wycena wartości pracy na poszczególnych stanowiskach w organizacji.

Polega na analizie i ocenie pracy według ustalonych kryteriów.

Pozwala to na ustalenie wewnętrznych zależności między stanowiskami i ustalenie ich hierarchii.

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Efektywny system wynagradzania

 • Motywacja – praktyczne znaczenie pojęcia
 • Funkcje wynagrodzeń
 • Projektowanie (doskonalenie) systemu wynagradzania w odniesieniu do specyfiki organizacji
 • Struktura wynagrodzeń – motywacyjne znaczenie elementów motywacji płacowej
 • Tendencje w motywacji płacowej – zmiany w prawie pracy
 • Sposoby określania płacy zasadniczej – możliwości prawne, zakres swobody pracodawcy
 • Kwestia równego traktowania w zatrudnieniu w praktyce doskonalenia systemów wynagrodzeń

2. Problematyka wartościowania stanowisk pracy

 • Optymalizacja systemu wynagrodzeń – znaczenie wartościowania
 • Podstawy prawne procesów wartościowania
 • Wartościowanie, a zasada równego traktowana w zatrudnieniu
 • Realne cele procesu wartościowania – „demitologizacja”
 • Korzyści związane z wartościowaniem
 • Oczekiwania pracodawcy, oczekiwania pracowników – możliwości ich spełnienia
 • Wpływ wartościowania na poziom motywacji do pracy
 • Organizacja procesu
 • Charakterystyka metody analityczno – punktowej
 • Powiązanie z opisami stanowisk – zasady
 • Powołanie Zespołu Wartościującego – dobre praktyki
 • Punktacja – jej znaczenie
 • Podsumowanie wartościowania stanowisk pracy – przykład
 • Ustalenie nowego poziomu widełek płacowych – praktyki, dopasowanie do zmian w prawie pracy

3. Premie i nagrody

 • Idea zmienionego systemu premiowania – pod kątem zmian w prawie pracy
 • Kluczowe parametry systemu
 • Warunki brzegowe – decyzja pracodawcy
 • Określenie obowiązków i uprawnień kierowników (decydentów) w systemie
 • Omówienie definicji i stopni spełnienia poszczególnych kryteriów/parametrów
 • Wypracowanie matrycy (formularza) dla celów oceny premiowej
 • Określenie obowiązków i uprawnień pracowników w systemie
 • Wytyczne dla oceny premiowej (parametry znoszące, parametry wspomagające)
 • Zasady wstrzymywania premii dla indywidualnych pracowników
 • Regulamin premiowania – przykład
 • Przygotowanie pilotażu rozwiązań premiowych
 • Komunikat dla pracowników
 • Zasady wdrożenia
 • Nagrody jako istotny element motywacji płacowej
 • Przykład dokumentu – zasady przyznawania nagród w firmie
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń