Data: 27.11.2024 - 28.11.2024
2 dni
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

• Pozna techniki radzenia sobie ze stresem
• Dowie się jak profesjonalnie zachowywać się podczas wystąpienia
• Będzie wiedział jakich słów używać, aby z zaangażowaniem mówić o swoim projekcie/pomyśle biznesowym
• Dowie się jak tworzyć relacje z odbiorcą, atmosferę do dyskusji i jak zadawać pytania podczas prezentacji
• Pozna tajniki odpowiedniej pracy ze sprzętem nagrywającym/przekazującym video

 

Rozwiń

Program

09:00

Dzień pierwszy

MODUŁ I
Profesjonalne przygotowanie do wystąpień publicznych

Cel modułu:
Pokazanie znaczenia roli właściwej komunikacji podczas wystąpień i prezentacji biznesowych. Przegląd kompetencji profesjonalnych mówców.

• Umiejętności dobrego mówcy
• Najczęstsze błędy popełniane podczas wystąpień publicznych
• Techniki radzenia sobie ze stresem
• Dziesięć sposobów wywierania dobrego wrażenia
• Praca nad mową ciała podczas wystąpień
• Ćwiczenie dykcji, instrukcja samodzielnej pracy nad dykcją

MODUŁ II
Przegląd technik i narzędzi komunikacyjnych stosowanych podczas wystąpień publicznych

Cel modułu:
Zapoznanie uczestników z praktycznym i wskazówkami dotyczącymi sposobów przygotowania się do prezentacji i jej przeprowadzenia. Przećwiczenie narzędzi komunikacyjnych najczęściej stosowanych w trakcie prezentacji.

• Jak technicznie i mentalnie przygotować się do prezentacji?
• Przyciągające rozpoczęcie wystąpienia – „hak uwagi”
• Sposoby budowania relacji z odbiorcami, które ułatwiają proces komunikacji
• Sztuka przejrzystego przekazu – czyli jak ograniczyć „szum” komunikacyjny
• Perswazyjny język komunikacji w teorii i w praktyce
• Warunki efektownego, inspirującego i motywującego zakończenia

 

09:00

Dzień drugi

MODUŁ III
Bariery komunikacyjne podczas prezentacji

Cel modułu:
Poznanie barier komunikacyjnych, z którymi mają do czynienia zawodowi mówcy. Nauczenie się skutecznego wykorzystywania informacji werbalnych i niewerbalnych jakie otrzymujemy od słuchaczy podczas wystąpień publicznych.

• Bariery w procesie komunikacji wynikające z różnych typów osobowości
• Meta programy i ich wpływ na formy przekazu
• Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi
• Stereotypy i przekonania vs. skuteczność przekazu
• Praktyczne techniki poprawy efektywności komunikacji
• Utrzymanie dobrych relacji ze słuchaczami w sytuacjach trudnych i konfliktowy

MODUŁ IV
Praca nad własnym stylem prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji

Cel modułu:
Wypracowanie przez uczestników indywidualnego stylu przemawiania, w oparciu o posiadane kompetencje i umiejętności.

• Jak przemawiać w interesujący sposób?
• Niedoceniana siła metafory
• Metody budowania opowieści
• Omówienie zasad storytelligu
• Warsztaty praktycznego zastosowania storytellingu
• Praktyki pobudzania ciekawości słuchaczy i sposoby uatrakcyjniania wystąpień

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

Rozwiń

Uczestnicy kupili także