Data: 09.05.2024 - 10.05.2024
2 dni
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

JAKIE SĄ CELE SZKOLENIA? Program

Jakie są cele szkolenia?
• dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z prowadzenia profesjonalnej korespondencji pisemnej i mailowej,
• przekazanie umiejętności dobierania odpowiedniego stylu komunikacji do profilu osoby, z którą korespondujemy,
• wzrost skuteczności komunikacji pisemnej w relacjach zewnętrznych z klientem oraz z klientem wewnętrznym (współpracownikami),
• formułowanie informacji, pism oraz odpowiedzi na korespondencję i reklamacje składane przez klientów, tak, aby budować pozytywne relacje i korzystny wizerunek firmy.

Jakie są korzyści szkolenia?
Dzięki warsztatom uczestnicy:
• nauczą się formułować swoje wiadomości w sposób przejrzysty, precyzyjny, logiczny i poprawny,
• rozwiną umiejętności redagowania odpowiedzi na reklamacje adekwatnie do potrzeb Klienta,
• poznają zwroty, które dają możliwość łagodzenia niezadowolenia Klientów i odzyskania jego zaufania,
• poznają i zaczną stosować na co dzień kluczowe zasady redagowania biznesowej korespondencji,
• zaczną budować pozytywne relacje z klientami.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Oczekiwania współczesnych Klientów – trzy płaszczyzny potrzeb Klienta.

2. Złote zasady komunikacji pisemnej – nowe tendencje w języku urzędowym.

3. Cztery filary prostego języka w urzędzie
• Struktura tekstu,
• Dobór słownictwa,
• Budowa zdań,
• Relacje między nadawcą a odbiorcą.

4. Najczęściej popełniane błędy w korespondencji – jak ich uniknąć, czyli porady językowe.
• Unikanie wypełniaczy – słów, które nie przekazują informacji,
• Długie zdania, anachronizmy, literówki,
• Pleonazmy, nadużywanie spójnika „iż”, interpunkcja,
• Kiedy dużą, a kiedy małą literą,
• Pisownia z „nie”, jak pisać skróty,
• On-line czy on line, e-mail, mail, a może mejl?
• Zapisywanie dat, szyk zdania.

5. Jakich zwrotów unikać, aby tworzyć treści zrozumiałe dla odbiorców?
• Rzeczowniki odczasownikowe, kancelaryzmy, szablonowe powiedzenia,
• Imiesłowy i strona bierna, zwroty specjalistyczne,
• Zwroty, które tworzą nadmierny patos i wywołują niekorzystne wrażenie.

6. Jak zredagować pismo, aby czytelnik mógł je łatwo zrozumieć?
• Nagłówki, akapity, wypunktowania
• Jak skonstruować dobre wyliczenie?
• Jakich znaków używać, aby wypunktować wiersze?

 

 

 

 

 

9:00

Dzień II

1. Komunikowanie się w Internecie.
• Budowa wiadomości mailowej:
– zwroty powitalne i pożegnalne,
– akapity,
– postscriptum,
– stopka wiadomości,
• O czym warto pamiętać przy pisaniu wiadomości mailowych:
– zwroty grzecznościowe,
– forma osobowa,
– gdzie postawić przecinek,

2. Redagowanie odpowiedzi na reklamacje – co ma wpływ na satysfakcję klientów?
• Adekwatność treści do oczekiwań klienta,
• Logiczna kolejność i spójność prezentowanego stanowiska,
• Poparcie wniosków i sugestii odpowiednimi faktami,
• Podział na fakty i opinie,
• Odniesienie do wszystkich poruszonych przez klienta spraw,
• Odniesienie się do emocji klienta.

3. Style komunikacji interpersonalnej – jak wykorzystać je przy redagowaniu pism oraz maili?

4. Asertywne reagowanie na krytykę.

5. Cztery kroki asertywnej reakcji na agresję.

6. Porady dotyczące języka – gdzie ich szukać?
• Nasze pismo jest trudne czy łatwe do zrozumienia? – Jak to sprawdzić.
• Gdzie szukać podpowiedzi, gdy mamy wątpliwości?

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń