Data: 11.12.2019
1 dzień
Cena: 2995,00zł/os.
Warszawa
24 wolne miejsca
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2995,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Pojęcie różnorodności może być interpretowane na wiele sposobów, w zależności od obiektu naszego zainteresowania. W odniesieniu do pracowników, możemy powiedzieć, że Różnorodność to wszelkie aspekty, w których ludzie się różnią – zarówno widocznie: pod względem wieku, płci, rasy, sprawności, jak i niewidocznie, np.: wykształcenia, wiedzy, doświadczenia, umiejętności i kompetencji, osobowości, przekonań, systemu wartości, tożsamości, kultury. Różnice między ludźmi mają istotny wpływ na to, jak się  zachowują, jakie przyjmują postawy, w jaki sposób działają i są postrzegani, zarówno na gruncie prywatnym, jak i w miejscu pracy. Zrozumienie i branie pod uwagę występujących różnic pomaga organizacji wykorzystać wszystkie kompetencje, potencjał i zdolności tkwiące w zespole pracowników, a w rezultacie pozwala uzyskać lepsze efekty w zakresie jakości i wyników pracy, będących pochodną większego zaangażowania na rzecz realizowania celów organizacji.

W zachodniej literaturze powszechną akceptację zyskuje pogląd, że różnorodność pracowników może być źródłem wymiernych korzyści dla współczesnych organizacji. Oznacza to, że równe traktowanie w zatrudnieniu i zakaz dyskryminacji stanowią fundamentalne wartości, które muszą być bezwzględnie przestrzegane w praktyce zarządzania – wyznaczając tym samym zasady i procedury funkcjonowania każdej organizacji.

Wobec kurczącej się podaży talentów, zwłaszcza w Europie firmy będą coraz częściej kierować swoją uwagę w stronę zagranicznych rynków pracy, a także doświadczonych specjalistów. Będzie to wymagało wypracowania nowych, skutecznych narzędzi motywacyjnych oraz dedykowanych dla określonych grup ścieżek rozwoju zawodowego.

Zarządzanie różnorodnością to szansa, ale i wyzwanie. Wymaga dużego poziomu elastyczności i umiejętności godzenia potrzeb i interesów rozmaitych grup pracowników – innych stylów komunikowania, innych typów osobowości, innych sposobów wykonywania pracy.

Wygra ten, kto w porę nauczy się przyciągać i utrzymywać najlepsze i najbardziej różnorodne talenty w organizacji. Będzie to wielki sprawdzian kreatywności działów HR.

Zapraszam na spotkanie RÓŻNORODNOŚĆ DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI.

Z poważaniem,

Jarosław Senator,

Project Manager

Rozwiń

Program

Środa, 11 grudnia

8:30

Rozpoczęcie spotkania. Sesja networkingowa

8:45

Pomimo różnorodności mamy ze sobą wiele wspólnego

•5 zakładów ulokowanych w różnych odmiennych regionach z różniącymi się kulturami organizacyjnymi
•Ustalenie wspólnoty celów biznesowych
•Wspólne wypracowanie wartości
•Biznesowa platforma ciągłej kreacji wspólnoty wokół wspólnych celów
•Czy troska o kompetencje motywuje?
•Rezultat – jesteśmy różni, ale mamy ze sobą wiele wspólnego

9:45

Przerwa na kawę

09:55

Globalizacja i Korporacja – jak różnorodność wpływa na lokalne firmy.

•To samo a jednak inaczej – interpretacje różnorodności
•Moda czy rzeczywista potrzeba na przyszłość… ?
•Jak to widać z perspektywy lokalnej firmy
•Co to oznacza dla międzynarodowej firmy wielooddziałowej
•Czy zarządzanie różnorodnością się opłaca?

10:55

Przerwa na kawę

11:05

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej S.A.. Nasza droga do różnorodności.

•Świadoma polityka zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
•Osoby z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej w liczbach.
•Udział Poczty Polskiej S.A. w Pilotażowym Projekcie Praca – Integracja.
•Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej S.A..
•Pokonywanie barier w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

12:05

Przerwa na lunch

12:45

Budowanie spójnej kultury organizacyjnej w międzynarodowym środowisku pracy.

•Skuteczny onboarding cudzoziemców
•Rozumiemy się lepiej mimo różnic – czy szkolenia z różnorodności mają sens?
•Short-term assignement jako globalna perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi i burzenie barier współpracy
•One Size Does Not Fit All – to już wiemy, ale co z tą wiedzą zrobić?

13:45

Przerwa na kawę

13:55

Różnorodność w liczbach i wskaźnikach. I co dalej?

•Wyzwania organizacji różnorodnej narodowościowo nie kończą się na osiągnieciu „zie-lonych” KPI.
•Tolerancja, szacunek, kultura włączająca są niezbędne do budowania organizacji High Performance.
•Właściwa diagnoza i rozwój różnorodnej organizacji muszą być elementem strategii biznesowej. Łatwiej powiedzieć niż zrobić?

14:55

Przerwa na kawę

15:05

Niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji.

•Otwarty rynek pracy – wybór i moja droga przez biura i magazyny,
•Korporacja – idealne środowisko do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
•Bariery po każdej ze stron.

15:35

Planowane zakończenie spotkania, podsumowanie, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także