Data: 22.03.2023 - 23.03.2023
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
3/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

Według badań tylko 30-35% projektów kończy się sukcesem. Co zrobić, aby nasze projekty znalazły się w tej grupie? Co decyduje o sukcesie projektu? Metody, narzędzia? A może coś więcej?
W trakcie szkolenia przejdziemy przez kluczowe elementy zarządzania projektami, zarówno te twarde, procesowe i narzędziowe, jak również miękkie, które mają istotny wpływ na jego realizację i ostateczne efekty.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia mogą być wykorzystane do prowadzenia prostych, jak również złożonych projektów.

Szkolenie dedykowane jest osobom zarządzającym projektami, poszukującym nowych metod i narzędzi oraz praktycznych przykładów ich wykorzystania.

Po szkoleniu uczestnicy będą:
• rozumieć rolę i zadania kierownika projektu
• posiadać niezbędną wiedzę do skutecznego zarządzania projektami
• efektywnie definiować projekt
• skutecznie dobierać i stosować wybrane narzędzia i techniki planowania i realizacji projektu oraz monitorowania postępu prac
• lepiej identyfikować ryzyka, wyzwania i przeszkody jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu
• efektywniej współpracować z zespołem projektowym oraz interesariuszami
• zamykać projekt w taki sposób, aby doświadczenia zdobyte w trakcie jego realizacji mogły zostać wykorzystane w kolejnych przedsięwzięciach

METODY SZKOLENIOWE:
• Dyskusja moderowana
• Prezentacja multimedialna
• Interaktywny mini wykład
• Ćwiczenia grupowe, w parach i indywidualne
• Case study

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

I Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• Czym jest projekt i zarządzanie projektami
• Zarządzanie projektem a zarządzanie procesem

Przerwa kawowa

• Podstawowe podejścia do zarządzania projektami
• Wiodące metodyki zarządzania projektami
• Kim jest Project Manager
• Główne powody niepowodzeń projektów
• Fazy projektu

Przerwa lunchowa

II Przygotowanie projektu – Definiowanie i inicjowanie projektu
• Zakres, cel projektu; miary efektywności; uzasadnienie biznesowe; produkty
• Interesariusze
• Sponsor; Komitet sterujący, Zespół projektowy
• Ramy czasowe, fazy projektu, kamienie milowe

Przerwa kawowa

• Budżet
• Plan komunikacji
• Zarządzanie ryzykiem
• Dokumentacja inicjująca projekt

 

 

 

9:00

Dzień II

III Realizacja i monitorowanie postępu prac projektu
• Uruchomienie projektu (Kick-off)
• Bieżące zarządzanie

Przerwa kawowa

• Zarządzanie zespołem i komunikacja
• Kontrola realizacji i monitorowanie postępu
• Monitorowanie ryzyk
• Zarządzanie zmianami w projekcie
• Dokumentacja prac projektowych

Przerwa lunchowa

IV Zamknięcie projektu
• Raportowanie i rozliczenie projektu
• Formalne i rzeczywiste zamknięcie projektu

Przerwa kawowa

• Podsumowanie projektu oraz zebranie wniosków i doświadczeń
• Celebrowanie sukcesu

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń