Data: 28.03.2024
Cena: 10,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 10,00 zł/netto

Test Program

Test

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Exercitationem explicabo facere dicta architecto illum velit placeat, voluptatibus consequuntur adipisci asperiores alias. Ut facilis quisquam soluta necessitatibus nobis suscipit. Reiciendis, tempore!
Rozwiń

Program

Rozwiń

Regulamin

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu jest różny i uzależniony od charakterystyki spotkania. Dokładna cena jest podana w warunkach uczestnictwa dotyczących danego spotkania.
 2. Cena obejmuje:  prelekcje, materiały  warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
 3. Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 5. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji formularza przed wskazanym terminem, w którym będzie obowiązywała cena promocyjna, jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby będzie wynosił tyle co cena standardowa + Vat.
 6. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 7. W przypadku rezygnacji do ostatniego dnia trwania promocyjnej ceny zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 8. W przypadku rezygnacji po dacie ostatniego dnia obowiązywania promocyjnej ceny zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 9. W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 10. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 11. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 12. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 15. Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji
Rozwiń