Data:
Cena:
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/heroicode/domains/bmspolska.pl/public_html/wp-content/themes/bms/single-wydarzenia.php on line 43
zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/heroicode/domains/bmspolska.pl/public_html/wp-content/themes/bms/single-wydarzenia.php on line 99
1
1

Do zapłaty: zł/netto

test Program

test cena do zakupu

Rozwiń

Program

Rozwiń

Regulamin

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu jest różny i uzależniony od charakterystyki spotkania. Dokładna cena jest podana w warunkach uczestnictwa dotyczących danego spotkania.
 2. Cena obejmuje:  prelekcje, materiały  warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
 3. Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 5. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji formularza przed wskazanym terminem, w którym będzie obowiązywała cena promocyjna, jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby będzie wynosił tyle co cena standardowa + Vat.
 6. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 7. W przypadku rezygnacji do ostatniego dnia trwania promocyjnej ceny zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 8. W przypadku rezygnacji po dacie ostatniego dnia obowiązywania promocyjnej ceny zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 9. W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 10. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 11. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 12. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 15. Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji
Rozwiń