Data: 25.02.2021 - 26.02.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Wdrożenie programu Compliance w spółkach akcyjnych i instytucjach Państwowych Program Trener

Program Compliance


Rola działów Compliance w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji i standardów działów zarządzania zgodnością do sytuacji i specyfiki prowadzonego biznesu.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozpocząć lub rozwinąć karierę w Compliance.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z:


• Wymogami prawnymi i regulacjami właściwymi dla Compliance w organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu
• Strukturą systemu Compliance i przeznaczeniem działu zarządzania zgodnością
• Zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
• Procesem zgłaszania naruszeń
• Dysponowanie zasobami i rolą oficera Compliance


Metodyka prowadzenia zajęć:


Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji programu Compliance,
zakres jego obowiązków oraz praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach ryzyka
braku zgodności (Compliance Risk).


Korzyści dla uczestników:


Wyposażenie uczestników w kompetencje wymagane we wdrożeniu czy przekształcaniu programów Compliance oraz przećwiczenie ich w praktyce.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

I. Wstęp, czyli zarządzanie zgodnością w organizacji – konieczność czy możliwość


1. Compliance – pojęcie, historia i ewolucja funkcji
2. wymogi prawne i regulacyjne właściwe dla obszaru Compliance:
– Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW
– projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
– GPW: Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością …
– CBA: Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w
sektorze publicznym
– ISO 19600 (Compliance Management System)


II. System Compliance w organizacji i rola komórki ds. zgodności


1. Compliance Management System (CMS) – elementy Systemu Compliance w organizacji,
modele CMS (rozproszony vs scentralizowany)
2. rola komórki ds. zgodności: audyt i kontrola vs doradztwo i edukacja
3. specyfika i zakres zadań komórki ds. zgodności
4. umiejscowienie komórki ds. zgodności w organizacji i zasady współpracy z innymi organami/funkcjami


III. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności


1. identyfikacja ryzyka
2. ocena ryzyka ( ryzyko inherentne/ ryzyko rezydualne/mapa ryzyka)
5. monitorowanie ryzyka
6. testowanie ryzyka braku zgodności
7. raportowanie
8. ewaluacja

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń