Data: 18.09.2019
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Korzyści:

 • Uczestnik zrozumienie, co w istocie sprawia, że pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Poprzez praktyczne ćwiczenia pokazujemy, jak zmienia się optyka i buduje motywacja do podejmowania właściwych aktywności, kiedy ma się przekonanie o celowości własnych działań.
 • Poznanie wagi relacji w środowisku pracy oraz przećwiczyć techniki komunikacji, które wspierają budowanie zdrowych, silnych więzi w zespole.
Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Blok 1 / Wstęp

 • Ustalenie potrzeb / wyzwań grupy uczestników
 • Ustalenie zasad, zawarcie kontraktu
 • Ćwiczenie otwierające – poznanie uczestników
 • Ogólne wprowadzenie teoretyczne

( Efektywność jako skutek dobrostanu, co mówią statystyki, co tak naprawdę ma wpływ na dobrostan i na które z tych aspektów ma wpływ menedżer / lider)

Blok 2 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: ENERGIA
Aspekt organizacji: KULTURA POZYTYWNA
Efekt: SATYSFAKCJA

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):

 • Zarządzanie stresem – orientacja na rozwiązanie
 • Celebrowanie sukcesów – budująca informacja zwrotna

Źródłem energii do działania są nie tylko zasoby fizyczne, ale także otoczenie, wzmacniające w jednostce te stany, które warunkują stały dopływ pozytywnych emocji, a tym samym uruchamiają odpowiednie procesy biochemiczne w organizmie. Ten blok koncentruje się na praktykach wzmacniających pozytywną kulturę organizacji – uczy menedżerów takiego podejścia do zarządzania pracownikami, które zagwarantuje wzrost poziomu energetycznego i umożliwi czerpanie większej satysfakcji z codziennych obowiązków zawodowych.

Blok 3 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: MOTYWACJA
Aspekt organizacji: ANGAŻUJĄCE ŚRODOWISKO
Efekt: PRODUKTYWNOŚĆ

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):

 • Flow – stan najwyższej efektywności
 • Poczucie własnej skuteczności / samodzielność pracowników

W trakcie tego bloku pochylimy się nad zagadnieniem motywacji i produktywności. Każdy menedżer pragnie, aby jego zespół działał efektywnie i osiągał wysokiej jakości wyniki. Umożliwimy uczestnikom zrozumienie, co w istocie sprawia, że pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób przekierować źródło motywacji pracowników z zewnętrznego na wewnętrzne, co umożliwi im zbudowanie silnych zespołów, wytrwale dążących do wyznaczonych celów.

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Blok 4 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: KONCENTRACJA NA PRZYSZŁOŚCI
Aspekt organizacji: WYSOCE EFEKTYWNI MANAGEROWIE
Efekt: POCZUCIE SENSU

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):

 • „DLACZEGO ja to robię?” – świadomość roli w organizacji
 • Quo vadis? – wizja przyszłości a realny wpływ na osiągnie poszczególnych kroków milowych

Blok ten skoncentrowany jest na stylu zarządzania, który wzmacnia w pracownikach poczucie sensu i nadaje im klarownykierunek działania. Poprzez praktyczne ćwiczenia pokazuje, jak zmienia się optyka i buduje motywacja do podejmowania właściwych aktywności, kiedy ma się przekonanie o celowości własnych działań.

Blok 5 / SPRĘŻYSTOŚĆ

Element dobrostanu: SILNE WIĘZI
Aspekt organizacji: RELACJE
Efekt: KOMUNIKATYWNOŚĆ

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):

 • Aktywne słuchanie
 • Okazanie słabości jako największa siła zespołu

Ogólnoświatowe badania pokazują, że jednym z kluczowych 12 czynników budujących zaangażowanie jest to, czy w pracy mamy możliwość zwrócenia się do kogoś, kto jest nam bliski. Ten blok pozwoli menedżerom zrozumieć wagę relacji w środowisku pracy oraz przećwiczyć techniki komunikacji, które wspierają budowanie zdrowych, silnych więzi w zespole.

Blok 6 / SPRĘŻYSTOŚĆ

Element dobrostanu: OTWARTOŚĆ MYŚLENIA
Aspekt organizacji: KOLEKTYWNOŚĆ
Efekt: KREATYWNOŚĆ

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):

 • Rola perspektywy w postrzeganiu (6 vs 9)
 • Chmura idei – łączenie pomysłów

Ten blok skoncentrowany jest na budowaniu umiejętności, wspierających elastyczność myślenia. Zdolność do łączenia perspektyw i budowania zespołów, których członkowie aktywnie uczestniczą w procesach twórczych i rozwiązywaniu problemów, zapewnia znacznie wyższą skuteczność w realizowaniu stojących przed menedżerami wyzwań.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także