Data: 26.09.2022 - 27.09.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
3/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Wiarygodny kontrahent Program Trener

Korzyści ze szkolenia
Analizy rynkowe wskazują, że najczęstszą przyczyną trudności finansowych firm i utraty płynności są zatory płatnicze i niewiarygodni kontrahenci. Klienci płacą, ale z opóźnieniem, albo unikają zapłaty. Warunki handlowe w coraz większym stopniu muszą uwzględniać obok kosztu pozyskania klienta również ryzyko współpracy z klientem. Ma to konsekwencje bilansowe i podatkowe. Podczas szkolenia pokażemy jak skutecznie wybierać, oceniać, monitorować i windykować klientów, ograniczając koszty i zwiększając bezpieczeństwo biznesu.

Cel szkolenia
Efektywne zarządzanie procesem windykacji z wykorzystaniem analitycznych narzędzi decyzyjnych

Forma szkolenia
Warsztat praktyczny, moderowany z arkuszem excel metodą: problem modelowanie – rozwiązanie. Dużo przykładów, know-how, case studies, dyskusji, rozwiązań wdrożeniowych.

Rozwiń

Program

9:00

I dzień

1. Ocena i scoring kontrahentów

1.1. Podstawowe dane do oceny kontrahenta (KRS, RDN, NIP, REGON, US, ZUS, F-01, SF, Umowa spółki, powiązania pomiędzy podmiotami, w tym identyfikacja Członków Zarządu i Dyrektorów, identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, biała lista podatników)
1.2. Podstawowe dokumenty do oceny kontrahenta (Zaświadczenie o niezaleganiu w US, Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS, Zaświadczenie o niekaralności z KRK dla Spółki, Zaświadczenie o niekaralności KRK właścicieli lub/ i członków zarządu spółki, inne)
1.3. Szczególne sytuacje kontrahentów w ocenie ich sytuacji płatniczej – (Skąd dowiemy się, że Spółka ma rozłożoną na raty płatność podatku do US?
1.4. Wiarygodność kontrahenta w oparciu o płynność, wypłacalność, rentowność, zdolność kontynuacji działania, ryzyko płatności/bankructwa – praktyczne modele
1.5. Ocena kontrahenta w zależności od formy prawnej, tj. spółki Skarbu Państwa, banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy leasingowe podlegające nadzorowi KNF, spółki samorządu terytorialnego, Miasta, Gminy, Powiaty i jednostki im podległe, szkoły, Przedszkola, Instytucje rządowe i samorządowe, Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia, Archidiecezje, Rady Rodziców – praktyczne modele
1.6. Ocena kontrahentów nadzorowanych przez KNF (gdzie weryfikować, jak sprawdzać status, jak oceniać ten typ podmiotów) – praktyczne modele
1.7. Ocena kontrahentów zagranicznych – praktyczne modele
1.8. Zarządzanie należnościami i elementy controllingu sprzedaży (umowy handlowe, limity/ryzyko kredytowe, skonta, rabaty, upusty, faktoring, split payment, zabezpieczenie a ubezpieczenie należności, wywiad gospodarczy) – przykłady rozwiązań
1.9. Raport z oceny kontrahenta

9:00

Dzień II

2. Sprawozdanie finansowe w ocenie kontrahentów

2.1. Sprawozdanie finansowe (jednostkowe, skonsolidowane) jako podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie
2.2. Sporządzanie, czytanie, interpretacja (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych) – case study
2.3. Rachunkowość należności (wycena początkowa i bilansowa, aktualizacja, korekty, różnice kursowe, odsetki zwłoki, sprzedaż wierzytelności, wybrane aspekty podatkowe PIT/CIT/VAT) /ujęcie bilansowe i podatkowe/
2.4. Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego – użyteczność w procesie windykacji
2.5. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny kontrahentów – praktyczny model

3. Formy zabezpieczenia należności

3.1. Rodzaje, ocena, wybór skutecznych zabezpieczeń należności
3.2. Kryterium doboru zabezpieczenia do klienta (w tym kryterium formy prawnej, wartości transakcji)
3.3. Test, monitoring potencjalnych źródeł zabezpieczeń

4. Podsumowanie szkolenia – ocena zestawu narzędzi decyzyjnych

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń