Data: 09.10.2019
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

 • Doskonalenie umiejętności współpracy z kontrahentami zagranicznymi w wielu aspektach.
 • Określenie krótko- i długoterminowych korzyści wynikających z takiej współpracy.
 • Zwrócenie uwagi na elementy „miękkie” warunkujące sukces tej współpracy.
 • Zdefiniowanie zagrożeń wynikających z nieuwzględniania specyfiki działania różnych podmiotów zagranicznych na poziomie formalnym i codziennej współpracy.
Rozwiń

Program

Dzień I
09:00-17:00

Dzień pierwszy

09:30

Współpraca z zagranicą

 • dlaczego?
 • im dalej tym trudniej

Powody decyzji podjęcia współpracy z zagranicznym kontrahentem: produkt, technologia, know-how … Różnice w pojmowaniu biznesu są coraz większe jeśli partnerzy znajdują się w innych strefach kulturowych – Azja, Afryka, Ameryka Płd..

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Rodzaje współpracy

 • kontrahent
 • partner
 • pracodawca
 • pracobiorca

Formy współpracy zależą od roli jaką pełni podmiot zagraniczny w naszej strategii. Inne wymogi pojawiają się w sytuacji zwykłej relacji handlowej, inne w przypadku partnerstwa biznesowego, wreszcie inne jeśli przybiera ona formę relacji przełożony-podwładny.

11:45

Przerwa na kawę

12:00

Podstawy powodzenia we współpracy

 • poznaj swego partnera
 • zbieżność celów
 • rozbieżność kultur
 • drobiazgi są istotne

Znajomość środowiska kontrahenta oraz sposobu prowadzenia biznesu są kluczowe do nawiązania właściwych relacji biznesowych. Codzienna współpraca i jej powodzenie zależą od znajomości zwyczajów oraz przyjętych form zachowań. Jeśli zwraca się uwagę na drobiazgi można uniknąć wielu nieporozumień.

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Co znaczy różnica kulturowa?

 • ćwiczenia

Ćwiczenia pokazujące jak drobne, wydawałoby się nieistotne drobiazgi mogą mieć wpływ na ostateczny wynik. A różnice te wynikają z odmiennego sposobu rozumienia tych samych faktów lub innego sposobu traktowania tych samych zachowań.

15:00

Przerwa na kawę

15:15

Sposoby wyrównania różnic

 • ćwiczenia

Ćwiczenia pokazujące jak różne formy zachowań mogą pomagać lub przeszkadzać w skutecznej współpracy z kontrahentem zagranicznym.

16:15

Przerwa na kawę

16:25

Podsumowanie

Dzień II
09:00-17:00

Dzień drugi

09:30

Korzyści/zagrożenia

 • formalne
 • praktyczne

Korzyści mogą wynikać z kalkulacji ekonomicznej (rentowność) bądź z dostępu do rynku (skala), lub – unikalnej technologii. Zagrożenia związane są z innym sposobem prowadzenia biznesu, innych rozwiązań prawnych oraz innych zwyczajów biznesowych.

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Zabezpieczenia

 • prawne
 • formalne
 • praktyczne

Zabezpieczenia wynikają z precyzyjnie określonych celów oraz ról jakie mają pełnić strony tej współpracy. Fundamentem jest zawsze umowa oraz precyzyjne i jednoznaczne określenie obowiązków stron. Służy temu użycie powszechnie używanych reguł.

11:45

Przerwa na kawę

12:00

Przykłady niepowodzeń

 • ogólne
 • z własnych doświadczeń

Wiele największych firm popełniło podstawowe błędy we współpracy z partnerami zagranicznymi – Chrysler, Philips, Walmart … Poparte jest to własnymi doświadczeniami z USA, Niemiec, Rosji, Japonii i Korei Płd.

13:00

Przerwa na lunch

14:00

KPI współpracy

 • ćwiczenia

Czy można określić kluczowe czynniki sukcesu, które mogą prowadzić do celu? Próba zbudowania 3-4 miar, którymi można mierzyć stopień osiągnięcia celu.

15:00

Przerwa na kawę

15:15

"Role-playing"

 • ćwiczenia (kontrahent/pracodawca/ pracownik)

Odgrywanie ról kontrahenta, partnera, pracodawcy lub pracownika w relacji „my – partner zagraniczny”

16:15

Przerwa na kawę

16:25

Pytania/podsumowanie

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także