Data: 25.05.2022 - 26.05.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
10/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Wybór i budowa systemu dystrybucji produktów lub usług Z PODZIAŁEM NA KANAŁY Program Trener

Cel szkolenia:
• Pomoc w analizie sektora, branży, rynku i zasobów organizacji.
• Propozycje rozwiązań, poprawy sytuacji, korzyści.
• Nabywanie wiedzy.
• Zaangażowanie.
• Zadowolenie.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
• Doskonalenie stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Każdy dzień warsztatu, odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00.

Rozwiń

Program

Wybór i budowa systemu dystrybucji produktów lub usług Z PODZIAŁEM NA KANAŁY

Obszary zajęć:

• Na początek – o global view, helicopter view, overview

• Analiza makroekonomiczna otoczenia – co dzieje się wokół nas. Omówienie zasad analizy i ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach naszych firm
– Analiza PESTEL

• Analiza mikro. Omówienie zasad analiz i ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach naszych firm (firm uczestników lub wybranej przez grupę)
– Model 5 Sił Portera, benchmarking. Omówienie zasad analiz i ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach naszych firm (firm uczestników lub wybranej przez grupę)

• Analiza środowiska; sektora/branży branży, rynku i zasobów organizacji. Omówienie zasad analiz i ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach naszych firm (firm uczestników lub wybranej przez grupę)
– Potrzeb klientów i nie-klientów (byłych, którzy odeszli i przyszłych, którzy wybrali innych)
– Sytuacji wewnętrznej firmy (McKinsey7S, SWOT)

• Wizja – jaka ona jest, a gdy jej nie ma, to jaką chcemy mieć?
• Misja – po co nam taka wizja? Jak ją będziemy realizować?
• Strategia – jak zatem chcemy to osiągać?
– Dyskusja

• Cele
– Czym się zajmujemy?
– Komu, co, jak, chcemy sprzedawać?
– Dlaczego w taki sposób?
– Ćwiczenie

• Strategia błękitnego oceanu
– Na czym polega? 4 punkty
– Co o tym sądzicie? Dyskusja
• Plan ABC i D

• Porównanie kosztów i barier wejścia i wyjścia

• Wybór i budowa systemu dystrybucji z podziałem na kanały
• Plusy i minusy

• Ćwiczenia końcowe – znaczna część zajęć
– Indywidualna analiza sytuacji poszczególnych firm / uczestników
• Wspólne wnioski / rozwiązania dla konkretnych sytuacji

• Podsumowanie zajęć

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi:1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń