Data: 08.06.2022 - 09.06.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
6/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

WYWIERANIE WPŁYWU - PERSWAZJA, ARGUMENTOWANIE, ASERTYWNOŚĆ Program Trener

Szkolenie stawia przed uczestnikami warsztatów szczególnie wysokie wymagania. Celem zajęć jest bowiem nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy lecz, prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego ze managerów, służąca nakreśleniu kierunków efektywnego rozwoju zawodowego.


CELE SZKOLENIA
Nabycie umiejętności wykorzystania technik wywierania wpływu, argumentacji.
Trening asertywności i perswazji.


ZAGADNIENIA
Wywieranie wpływu
Asertywność w pracy
Argumentacja
Perswazja


EFEKTY SZKOLENIA
Reguły wywierania wpływu
Zachowania asertywne, budujące autorytet
Rozwój strategii i technik wywierania wpływu oraz umiejętności przekonywania
Rozwój umiejętności przewodzenia innym oraz wprowadzania zmian
Pozyskanie / rozwój umiejętności wyrażania siebie i swoich opinii bez urażania uczuć innych osób
Rozwój postawy asertywnej w sytuacjach zawodowych
Kierowanie własnym rozwojem
Budowanie własnego wizerunku i autorytetu

 

 

Rozwiń

Program

WYWIERANIE WPŁYWU - PERSWAZJA, ARGUMENTOWANIE, ASERTYWNOŚĆ

1. Wywieranie wpływu
– Co to jest wywieranie wpływu?
– Wywieranie wpływu a manipulacja
– Radzenie sobie w sytuacji presji i manipulacji
– Umiejętność wywierania wpływu jako warunek skutecznego przywództwa
– Wpływ jako odwoływanie się do potrzeb
– Wpływ przez lęk nadzieję
– Warunki osłabiające / sprzyjające wywieraniu wpływu
– Narzędzia i reguły wywierania wpływu – techniki
– Autorytet a posłuszeństwo
– Budowa autorytetu
– Sztuka autoprezentacji
– Rola samooceny
– Mechanizmy wywierania wpływu – wykorzystanie i kontrola emocji


2. Asertywność i wywieranie wpływu na innych
– Istota i znaczenie pojęcia asertywność
– Asertywne metody odpierania zastrzeżeń
– Przekonania utrudniające przyjęcie postawy asertywnej
– Postawa asertywna a reakcje otoczenia
– Prawa osoby asertywnej
– Trzy style zachowania menedżera
– 5 praw Fensterhaima
– Problematyka emocji – komunikat „JA”
– Mówienie i myślenie o sobie dobrze – świadomość własnego potencjału
– Problematyka granic
– Techniki asertywne
– Dziele się opiniami – informacja zwrotna
– Wyrażanie szacunku i uznania
– Wyrażanie uczuć jakie żywimy do innych
– Formułowanie i przyjmowanie konstruktywnych uwag krytycznych
– Mini przewodnik asertywnego zachowania
– Przyznawanie się do błędów i przepraszanie
– Mówienie i myślenie o swoich wadach
– Proszenie o coś, co chcemy lub nam się należy
– Odmawianie czegoś komuś (mówienie NIE)
– Kończenie trudnych spraw, rozmów

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi:1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

 

Rozwiń