Data: 08.12.2020 - 09.12.2020
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Supply Chain Managment Program Trener

Zarządzanie łańcuchem dostaw (tutaj w skrócie SCM) jest kategorią obejmującą praktycznie wszystkie najważniejsze działania prawie wszystkich firm. Aby dostarczyć sprzedany produkt należy wykonać szereg kroków, które dotyczą produkcji, planowania, składowania, polityki magazynowej, transportu, kwestii finansowych. Choć każdy z nich można rozpatrywać z osobna, sprawne funkcjonowanie na rynku jest jedynie możliwe o ile wszystkie etapy powiązane są w jedną logiczną całość. Jednak i takie powiązania wewnątrz firmy są już niewystarczające. Główni partnerzy w ramach realizacji dostaw muszą być otwarci na strukturalną współpracę z wszystkimi interesariuszami.

Współczesne procesy globalizacji oraz możliwości monitorowania i kontrolowania procesów w dowolnym momencie i miejscu (technologia cyfrowa / internet) narzucają podejście całościowe do tematu dostaw. Stanowią o konkurencyjności oferty, która obejmuje nie tylko sam produkt, ale także proces dostarczania. Bieżące monitorowanie statusu dostaw, nawet jednostkowych, jest wręcz podstawowym wymogiem, choć nie tak dawno, był to element przetargowy w walce o klienta. Możliwości techniczne (bieżące monitorowanie miejsca przesyłki, środka transportu, określanie precyzyjnie czasu dostawy) to jeszcze za mało, aby mówić o nowoczesnym podejściu do łańcucha dostaw. Fundamentem jest integracja procesów, które dopiero ułożone w logiczną całość mogą stwarzać warunki do wykorzystania istniejących technologii.

SCM pozwala nie tylko na skuteczną walkę o klienta, daje także precyzyjne dane, które stanowią podstawę do stałego optymalizowania procesów, do obniżki kosztów funkcjonowania, w rezultacie do poprawy wyniku finansowego. Podstawową zmianę do SCM w ujęciu tradycyjnym stanowi punkt wyjścia, a mianowicie uzgodnienie / ustalenie potrzeb zakupowych naszych partnerów. Wydaje się to dziwne na pierwszy rzut oka, ponieważ łańcuch dostaw to droga od materiału poprzez wytwarzanie, wreszcie oferowanie i transport do kontrahenta w przypadku zamknięcia sprzedaży. Okazuje się, co jest już oczywiste w dzisiejszych relacjach, że wszystko to musi być podporządkowane zakupom finalnego klienta bądź konsumenta. Zorientowano się, że zbudowanie relacji, które pozwalają wspólnie planować działania prowadzące do sprzedaży i dostawy finalnemu klientowi, dają zdecydowanie więcej korzyści, zwiększają elastyczność działania w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych oraz pozwalają unikać zbędnych kosztów. Przykładem takiego podejścia jest chociażby CPFR. W efekcie daje to przewagę konkurencyjną lub pozwala utrzymać się na rynku.

Tak więc zasadniczym warunkiem powodzenia tak określonego procesu SCM jest nie tylko znajomość rynku i branży, lecz ustalenie sposobu zorganizowania procesów dostaw w ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tego procesu. Kluczowym słowem jest współpraca.

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

• Zapoznanie się z fundamentami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).
• Określenie warunków zorganizowania efektywnego SCM.
• Odwrócenie znanego cyklu – rozpoczęcie od planu sprzedaży „sell-in” –> realizacja planu –> weryfikacja wyników, na rozpoczęcie od planu sprzedaży kontrahenta „sell-out”–> określenie planu sprzedaży „sell-in” –> współpraca z interesariuszami w celu realizacji planu sprzedaży w sensie fizycznym –> weryfikacja wykonania planu.
• Określenie przykładowych korzyści wynikających z uwzględniania wymogów zorganizowanego zarządzania łańcuchem dostaw.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

• Do zarządzających działalnością firmy: dyrektor sprzedaży, dyrektor administracyjny/finansowy,
• Do zarządzających łańcuchem dostaw na poziomie operacyjnym: kierownicy sprzedaży, logistyki, kierownicy kluczowych klientów, planiści, administracja sprzedaży,
• Do współpracujących z działami sprzedaży: członkowie zespołów logistycznych, finansowych, administracyjnych, planistycznych.

.

Rozwiń

Program

I dzień

CO TO JEST ŁAŃCUCH DOSTAW (SCM)? 9:00

• Elementy składowe.

• Powiązania między nimi.

Zapoznanie się z fundamentami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).

PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE 10:45

• Jak to było?

• Jak jest i dlaczego?

• Współczesne procesy globalizacji oraz możliwości monitorowania i kontrolowania procesów.

SELL-OUT VS. SELL-IN   12:00

• Jaki związek z SCM?

• Dobór partnerów.

PRZERWA NA LUNCH 13:00

PLANOWANIE SELL-OUT 14:00

• Ćwiczenia.

• Skąd wiedzą co się sprzeda?

PLANOWANIE SELL-IN 15:15

• Związek z sell-out

• Jak planować własne zakupy

• Współpraca z interesariuszami w celu realizacji planu sprzedaży w sensie fizycznym

PODSUMOWANIE 16:25
.

II dzień

CPFR – CO TO JEST? 9:00

• Geneza

• Warunki stosowania

• Korzyści

JAK DOJŚĆ DO CPFR? 10:45

• Przygotowanie.

• Wdrożenie.

• Wykonanie.

• Integracja procesów.

WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA 12:00

• Reguły ogólne.

• Efekty.

PRZERWA NA LUNCH 13:00

MACIERZ KRALJICA 14:00

•Równoważenie ryzyk dostaw i wyniku finansowego.

GŁÓWNI “UDZIAŁOWCY” SCM 15:00

•Role sprzedaży, kupca, logistyki, planistów, finansów…

PYTANIA / PODSUMOWANIE 16:25

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń