Data: 20.05.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Zrozumienie jaki wpływ ma neuroróżnorodność na efektywność zespołu oraz dynamikę pracy.

Rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem neuroróżnorodnym.

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

MODUŁ I
Wprowadzenie do zagadnienia neuroróżnorodności
Cel modułu:
Zrozumienie zjawiska neuroróżnorodności i jej wpływu na życie zawodowe i osobiste.

 • Definicje:
  • neurotypowość
  • neuroatypowość
  • neuroróżnorodność
 • Zjawisko neuroróżnorodności w miejscu pracy
 • Nowe podejście do neuroróżnorodności i osób neuroatypowych
 • Zmiana postrzegania neuroróżnorodnych pracowników w procesie rekrutacji
 • Społeczny aspekt neuroróżnorodności i jej wpływ na rozwój biznesu

MODUŁ II
Komunikacja i umiejętności społeczne w kontekście neuroróżnorodności
Cel modułu:
Rozwój umiejętności komunikacyjnych z osobami neuroatypowymi

 • Wymiana doświadczeń związanych z komunikacją z osobami neuroatypowymi
 • Błędy w komunikacji z osobami z
  • zespołem Tourette’a
  • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
  • deficytem uwagi,
  • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
  • w spektrum autyzmu,
  • zaburzeniami koordynacji
  • dysgrafią, dysleksją
 • Psychologiczne mechanizmy komunikacji z neuroatypowymi pracownikami
 • Ćwiczenia adekwatnego reagowania na nie standardowe zachowania ludzi
9:00

Dzień II

MODUŁ III
Wsparcie i rozwój neuroróżnorodnych pracowników jako kluch do biznesowego sukcesu
Cel modułu:
Omówienie praktycznych sposobów efektywnego korzystania z zasobów i kompetencji pracowników neuroatypowych.

 • Dobre praktyki aktywizacji zawodowej pracowników neuroatypowych
 • Przykłady nowatorskich pomysłów biznesowych stworzonych przez neuroróżnorodne zespoły
 • Praktyczne sposoby budowania kultury większego angażowania osób neuroatypowych w rozwój firmy
 • Wykorzystywania mocnych stron osób neuroatypowych jako silny element integracyjny
 • Zasady tworzenia miejsca pracy dla rozwoju neuroróżnorodnych talentów

MODUŁ IV
Zarządzanie neuroróżnorodnym zespołem
Cel modułu:
Poznanie idei i sposobów równego traktowania wszystkich pracowników oraz wypracowanie innowacyjnych zasad aktywizacji i motywacji neuroróżnorodnego zespołu

 • Przykłady dyskryminacji ludzi neuroatypowych w miejscach pracy
 • Zasady wyboru narzędzi komunikacji w neuroróżnorodnym zespole
 • Wyzwania w zarządzaniu neuroróżnorodnym zespołem
 • Technologie wspomagające neuroatypowych pracowników – przegląd i omówienie
 • Nowe sposoby motywacji i aktywizacji zawodowej neuroatypowych pracowników
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń