Data: 11.06.2024 - 12.06.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warszatu Program

Szkolenie dedykowane jest dla osób z różnym doświadczeniem zawodowym. Efektem poszkoleniowym będzie nabycie umiejętności dobrania odpowiedniego typu projektu do zadania.

Uczestnicy poszerzą umiejętność szacowania ryzyka oraz komunikowania działań do poszczególnych osób w projekcie. W efekcie końcowym uczestnicy będą potrafili sprawnie zarządzać projektem od strategii aż do zakończenia i rozliczenia działań. Dodatkową wartością szkolenia będzie poznanie własnego stylu działania w grupie.

Trener posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie
przeprowadzania testów osobowości, dzięki czemu uczestnicy poznają swój własny styl pracy, przez co łatwiej im będzie pracować innymi z osobami w projekcie.

Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

dzień I

Moduł I Wspólne definicje (terminologia):

• Podstawowe definicje w zarządzaniu projektami.
• Ujednolicenie terminologii projektowej uczestników.
• Rola projektów w organizacji.
• Projekty, a inne aktywności organizacji.
• Uznane metody, praktyki i standardy zarządzania projektami (ich przegląd i porównanie).

Moduł II Kluczowe role w projektach:

• Sponsor – jego rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora.
• Kierownik Projektu – jego rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności.
• Zespół projektowy:

– charakterystyka, zadania,
– fazy budowy zespołu projektowego

• Komitet Sterujący:

– jego funkcja i rola w projekcie,

• Interesariusze:

– definicja, identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu,
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,

Moduł III Fazy projektu:

• Analiza potrzeb (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe.
• Planowanie.
• Realizacja.
• Zakończenie.
• Rola i znaczenie poszczególnych faz dla skutecznej realizacji celu projektu.

9:00 - 16:00

Dzień II

Moduł IV Faza Analizy i Planowania projektu:

• Jak prawidłowo określić cel projektu? (wg. metody SMART),
• Karta Projektu – definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry),
•Harmonogram projektu:

– techniki tworzenia harmonogramu: model Gantta,
– określenie czasu trwania zadań: Wyliczanie Ścieżki Krytycznej w projekcie,

•Stworzenie planu zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu projektu:

– zasoby finansowe,
– zasoby rzeczowe,
– zasoby ludzkie,
– inne zasoby niezbędne do skutecznej realizacji projektu,
– Stworzenie Macierzy RACI – odpowiedzialność w projekcie i Planu Komunikacji w Projekcie.

• Identyfikacja ryzyk i szans w projekcie omówienie procesu radzenia sobie z nimi:

Moduł VI Zarządzanie realizacją projektu:

• Komunikacja w projekcie:

– narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
– zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,

• Zróżnicowanie osób w projekcie – test osobowości metodologii Belbina
• Zarządzanie zespołem realizującym projekt:

– dobre praktyki zarządzania zespołem,

• Kontrola i zarządzanie zakresem projektu:

– zarządzanie zmianą, analiza i akceptacja wprowadzania zmian w sposób sformalizowany

• Ewaluacja i zamknięcie projektu:

– rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu,
– analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
– najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie,

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

   • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
   • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
   • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
   • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
   • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
   • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
   • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
   • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
   • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
   • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
   • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
   • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
   • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
   • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
    • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
    • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
    • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
    • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także