Data: 15.02.2024 - 16.02.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Szkolenie z zarządzania ryzykiem ma na celu dostarczenie uczestnikom solidnych narzędzi i praktycznych strategii, które pomogą skutecznie identyfikować, analizować i minimalizować ryzyko w ich organizacjach. Pozwala wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do podejmowania świadomych decyzji, które przyczynią się do osiągnięcia celów biznesowych.

Nauczysz się identyfikować, analizować i skutecznie minimalizować ryzyko, co pozwoli nie tylko unikać problemów, ale również wykorzystywać szanse, które niesie ze sobą perspektywa ryzyka.

Do kogo jest adresowane:

Szkolenie z zarządzania ryzykiem pomoże menedżerom i liderom, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny i skutecznego zarządzania ryzykiem w ramach swoich obszarów odpowiedzialności.

 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla odpowiedzialni za podejmowanie decyzji,
 • Specjaliści ds. ryzyka, audytorzy i analitycy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę,
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm, którzy pragną zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć przyszłość swojego biznesu,
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którzy mają obowiązek zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

Korzyści jakie uczestnik osiągnie po szkoleniu

Poznasz i zrozumiesz:

 • Istotę zarządzania ryzykiem
 • Metody określania celów i weryfikacji ich realizacji
 • Skuteczne metody identyfikacji i analizy ryzyka
 • Praktyczne metody oceny ryzyka i zarządzania nim
 • Sposoby wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem do ciągłego doskonalenia
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Podstawy prawne i normy zarządzania ryzykiem

 • ISO 3100, FERMA, COSO(II),
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji, zgodności (compliace), nadużyć, praniu pieniędzy (AML/CFT),
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (m.in. rekomendacje KNF)

Praktyczne aspekty organizacji systemu w złożonej strukturze, przepływ informacji

 • Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny organizacji
 • Komunikacja i rola najwyższego kierownictwa

Wyznaczanie celów jako niezbędny element skutecznego zarządzania

 • Praktyczne wskazówki jak ustalić kontekst wewnętrzny i zewnętrzny oraz kontekst zarządzania ryzykiem

Określanie rezultatów działalności za pomocą mierników

 • Mierniki i wskaźniki
 • BSC – Balansed Score Card – Strategiczna Karta Wyników
 • KPI – Pey Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności
 • Benchmarking

Identyfikacja ryzyk

 • Wybrane techniki przydatne przy identyfikacji ryzyk
9:00

Dzień II

Analiza ryzyk

 • Kryteria analizy
 • Skala ocen
 • Interpretacja wyników

Ewaluacja ryzyk

 • Ustalenie apetytu na ryzyko
 • Wpływ na decyzje zarządcze

Postępowanie z ryzykiem

 • Wybór reakcji na ryzyko
 • Mitygacja ryzyka
 • Wykorzystanie szansy

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

 • Rejestr ryzyka
 • Wnioski i ciągłe doskonalenie

 

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń