Data: 09.03.2022 - 10.03.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Zarządzanie w świecie VUCA Program Trener

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

• Uczestnicy rozumieją ludzkie i organizacyjne implikacje zmian w świecie VUCA – szczególnie w kontekście prezentowania zmiany swojemu zespołowi.
• Uczestnicy znają różnorodne postawy, jakie ludzie przyjmują podczas zmian.
• Uczestnicy rozumiejąc, że zmiana wpisana jest w funkcjonowanie każdej organizacji, potrafią pomagać sobie i innym w przechodzeniu od zaprzeczania i krytykowania do roli Lidera zmian.
• Uczestnicy potrafią stosować szereg technik komunikacyjnych, przydatnych podczas pomagania innym w przechodzeniu przez proces zmiany w szybko zmieniających się świecie biznesu.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Zaufanie jako fundament do zarządzania nowoczesnym zespołem i zarządzania zmianą w świecie VUCA

2. Omówienie dysfuncji zespołu nie pozwalających na kreatywność i działania innowacyjne

3. Analiza moich zachowań hamujących tworzenie środowiska zaufania w zespole

4. Ukryty potencjał kreatywny – co wiemy i czego nie wiemy o naszych twórczych możliwościach

5. Co ogranicza naszą kreatywność

6. Rodzaje barier i blokad (wewnętrznych i zewnętrznych)

7. „Zabójcy kreatywności” – sformułowania gaszące inicjatywę i twórcze myślenie

8. Radzenie sobie z blokadami i barierami

9. Myślenie grupowe – tłumienie własnych pomysłów pod naciskiem grupy

10. Tożsamość i samoświadomość kadry kierowniczej w nowoczesnej organizacji funkcjonującej w świecie VUCA

11. Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie i obszary, w których ona występuje

12. Pracownicze podporządkowanie pracodawcy – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony – podwładny w świecie VUCA

13. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

14. Ćwiczenie – podejścia do rozwiązywania konfliktów

15. Wprowadzenie koncepcji zmian na poziomie ludzkim, procesowym i strategicznym

16. Dlaczego zmiany kończą się często niepowodzeniem?

9:00

Dzień II

17. Zarządzanie zmianą – podejście systemowe (jak wygląda zmiana w organizacji) – kluczowe czynniki sukcesu w zmianie typu „E” oraz zmianie typu „Z”.

18. VUCA – świat ciągłej zmiany w organizacji

19. Oszacowanie gotowości uczestników do przechodzenia przez zmiany

20. Związek pomiędzy przywództwem a zarządzaniem w kontekście gotowości do zmiany

21. Wdrażania zmian, jako najtrudniejszy jej etap – planowanie

22. Zarządzanie zmianą – podejście osobowe (różne postawy ludzi wobec zmiany)

23. Jaki rodzaj ludzi najlepiej przewodzi zmianom – wprowadzenie oraz samoocena

24. Sposoby na przechodzenie przez różne fazy reakcji na zmianę do postawy Lidera zmian

25. Etapu reakcji na zmianę – diagnoza własnego zespołu oraz planowanie

26. Zasady „wybijania” ludzi z pętli utrzymania status quo i wprowadzania na „spiralę rozwoju”

27. Scrum i szacowanie ryzyka w świecie VUCA

28. Zarządzanie motywacja pracowników w procesach zmian

29. Postawy obronne i jak sobie z nimi radzić

30. Zarządzanie zmianą jako kompetencja – nawiązanie do modelu kompetencji i planowania rozwoju

31. Analizy przypadków – ćwiczenie przechodzenia przez proces zmian – planowanie oraz prowadzenie stosownych konwersacji

32. Komunikacja jako naczelna zasada w zmianie oraz kilka technik i zasad komunikacji
w zmianach

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi:1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

 

Rozwiń