Data: 25.04.2024 - 26.04.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem sprzedaży.
Ćwiczenia praktyczne.
Rozwój kompetencji – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju – automotywacja.
Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych.
Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich.

Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak:
– motywowanie,
– organizacja pracy własnej i zespołu,
– stymulowanie wzrostu aktywności pracowników w celu osiągania wyższych wyników,
– umiejętne wykorzystanie potencjału pracownika w celu uzyskania wyższej efektywności,
– praca z celami,
– egzekwowanie norm i wartości,
– poznawanie potrzeb podwładnych,
– autoanaliza i planowanie własnego rozwoju,
– prowadzenie rozmowy korygującej,
– delegowanie zadań,
– udzielanie pochwały,
– planowanie sprzedaży.

Stosowane metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników, przewidziane są:
– odgrywanie ról – scenki, rejestrowane kamerą,
– ćwiczenia w grupie,
– ćwiczenia w podgrupach,
– dyskusje,
– praca indywidualna.

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Od czego zależy sukces w motywowaniu zespołu?
2. Co odróżnia zespół od grupy?
3. Co odróżnia lidera od przywódcy?
4. Kluczowe umiejętności menedżerskie. Jak budować i utrzymywać swój autorytet?
5. Szef i jego rola – organizowanie pracy własnej i zespołu

Przerwa kawowa

6. Planowanie – organizowanie pracy własnej i zespołu
• Jak budować zespół sprzedażowy?
• Jak budować lojalność handlowców do firmy?
7. Burza mózgów – opis, charakterystyka metody podejmowania decyzji
8. Metodyka pracy – 4 punkty – 4 kroki

Przerwa lunchowa

9. Ważne dla menedżera sprzedaży
• Empatia
• Asertywność
• Patrz oczami drugiego człowieka
• Komunikacja ze światem zewnętrznym zaczyna się w firmie
10. Kontrola
11. Ocena
12. Ludzie – spędzanie czasu ze swoimi ludźmi, rozwój, nauka, zainteresowanie nimi

Przerwa kawowa

13. Bycie menedżerem zobowiązuje – cykl uczenia się 6/12/18 miesięcy
14. Zarządzanie czasem a delegowanie zadań – ĆWICZENIE
15. Znaczenie przywództwa – Jakim jestem szefem?

 

9:00

Dzień II

1. 4 Style kierowania
2. Sześć funkcji menedżera
3. Filozofia CRM

Przerwa kawowa

4. Delegowanie uprawnień – Empowerment
5. Motywowanie
6. Komunikacyjne umiejętności lidera – wykształcenie atmosfery współpracy
7. Nagradzanie i chwalenie
• Korzyści wynikające z chwalenia
• Krytyka motywująca
• Krytyka zniechęcająca

Przerwa lunchowa

8. Grupa
9. Kanapka krytyki
10. Czy wszyscy ludzie to kapitał? Klucz osobowościowy, postawa i wyniki
11. Zależności x 9
12. Idee przewodnie

Przerwa kawowa

13. Podsumowanie
14. Zakończenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń