Data: 06.07.2022 - 07.07.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Zarządzanie zespołem sprzedaży - doskonalenie umiejętności menedżerskich Program Trener

Cele szkolenia:

Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem sprzedaży. Ćwiczenia praktyczne. Rozwój kompetencji – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju – automotywacja. Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych. Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich. Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak:

– motywowanie

– organizacja pracy własnej i zespołu

– stymulowanie wzrostu aktywności pracowników w celu osiągania wyższych wyników

– umiejętne wykorzystanie potencjału pracownika w celu uzyskania wyższej efektywności

– praca z celami

– egzekwowanie norm i wartości

– poznawanie potrzeb podwładnych

– autoanaliza i planowanie własnego rozwoju

– prowadzenie rozmowy korygującej

– delegowanie zadań

– udzielanie pochwały

– planowanie sprzedaży

Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego. Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.  Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.
Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

 

Rozwiń

Program

Zarządzanie zespołem sprzedaży - doskonalenie umiejętności menedżerskich

• Od czego zależy sukces w motywowaniu zespołu?

• Co odróżnia zespół od grupy? ĆWICZENIE

• Co odróżnia lidera od przywódcy? ĆWICZENIE
Korzyści uczestników: poznanie różnic jakościowych między grupą a zespołem – ważnych dla zarządzania zespołem i wyznaczania celów. Poznanie i zdanie sobie sprawy z różnic w autorytecie formalnym i nieformalnym oraz ich skutków dla zarządzania. Analiza fundamentów zarządzania zespołami.

• Kluczowe umiejętności menedżerskie. Budowanie autorytetu szefa sprzedaży ĆWICZENIE jak budować i utrzymywać swój autorytet?
Korzyści uczestników: współtworzenie zasad, ustalanie wspólnego zdania, prezentacji, Wybór lektora. Współdecydowanie o składzie prezentacji. Dzielenie się doświadczeniami, nauka wzajemnego słuchania, budowania argumentacji i przekonywania.

• Szef i jego rola – organizowanie pracy własnej i zespołu – ustalanie zadań dla handlowców (ilościowych, jakościowych) ĆWICZENIE
Korzyści uczestników: konsekwencja pracy z narzędziami, doskonalenie skuteczności ich wykorzystania dla zwiększenia sprzedaży

• Planowanie – organizowanie pracy własnej i zespołu ĆWICZENIE – JAK TO ROBISZ?
Jak budować zespół sprzedażowy?
Jak budować lojalność handlowców do firmy?

• Burza mózgów – opis, charakterystyka metody podejmowania decyzji
ĆWICZENIE – 2 x przeprowadzenie „burzy mózgów” z drugą grupą

• Metodyka pracy – 4 punkty – 4 kroki
Schemat planu sprzedaży i standardów pracy handlowca
ĆWICZENIE – CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE?

• Ważne dla menedżera sprzedaży
Empatia
Asertywność
Patrz oczami drugiego człowieka
Komunikacja ze światem zewnętrznym zaczyna się w firmie…

• Kontrola
Egzekwowanie wykonania zadań, raportowanie procesu sprzedaży, identyfikacja problemów i sposoby ich rozwiązywania ĆWICZENIE

• Ocena
Przekazywanie wiedzy – rozwój kompetencji sprzedaży podległych pracowników: o produkcie, udoskonalenie umiejętności pozyskiwania klientów,
elementy coachingu ĆWICZENIE kim jest „dobry” coach? Jak „to” się robi?

• Ludzie – spędzanie czasu ze swoimi ludźmi, rozwój, nauka, zainteresowanie nimi

• Bycie menedżerem zobowiązuje – cykl uczenia się 6/12/18 miesięcy
Korzyści uczestników: Wiedza na temat kolejnych etapów rozwoju pracownika / menedżera i różnych sposobów postępowania z nim / ze sobą.

• Zarządzanie czasem a delegowanie zadań – ĆWICZENIE

• Znaczenie przywództwa – Jakim jestem szefem?
Ćwiczenie: TEST CZY JESTEŚ TRUDNYM SZEFEM – jak działasz na innych?, dyskusja
Korzyści uczestników: zdobycie wiedzy o własnych predyspozycjach jako szefa i ocenie własnego postępowania w oczach podwładnych. Konfrontacja zdania o sobie z faktycznym odbiorem przez innych. Możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłośc celem poprawy metod pracy z ludźmi – zespołem.
ĆWICZENIE zasady pracy w zespole – „szklanka”
Korzyści uczestników: Samo udowadniające ćwiczenie o przewadze pracy grupowej/zespołowej nad indywidualną.

• 4 Style kierowania
Korzyści uczestników: Wiedza o stylach i umiejętność właściwego ich doboru do sytuacji i pracownika/grupy

ĆWICZENIE wymień, który styl preferujesz, uważasz za najefektywniejszy, dlaczego?
praca w podgrupach,
wybór najefektywniejszego, najlepszego stylu kierowania, uzasadnienie
prezentacja i spisanie wyników prac w podgrupach,
dyskusja
Ćwiczenie: TEST W JAKIM STYLU ZARZĄDZASZ

Korzyści uczestników: Poznanie stosowanego przez siebie stylu zarządzania i płynących z tego konsekwencji. Wnioski na przyszłość.

• Sześć funkcji menedżera
Wyznaczanie celów – SMART ĆWICZENIE
Korzyści uczestników: wiedza o podstawowych sześciu funkcjach menedżera. Poznanie ważnych zasad pracy z celami, wyznaczania i motywowania do ich realizacji, oraz pozostałych pięciu punktach. Większa samodzielność, pewność w pracy.

• Filozofia CRM
działanie w dwie strony
Jak planować, realizować, kontrolować sprzedaż
1. Planowanie
2. Rynek
3. Marże a promocje
4. Bonusy – premie
ĆWICZENIE z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w firmie

• Delegowanie uprawnień – Empowerment
Korzyści uczestników: Zdobycie narzędzi do podziału aktualnych czynności na różne kategorie zależnie od ich priorytetu. Umiejętność ustalania priorytetów, delegowania czynności innym i ich podziału zależnie od typu – ważności.

• Motywowanie
Wspieranie pracy handlowców ĆWICZENIE

• Komunikacyjne umiejętności lidera – wykształcenie atmosfery współpracy – „gra do jednej bramki”
Umiejętności retoryczne
Werbalne i niewerbalne techniki aktywnego słuchania
Prowadzenie dyskusji

• Nagradzanie i chwalenie
Korzyści wynikające z chwalenia
Krytyka motywująca
Krytyka zniechęcająca

• Grupa
Pracująca konstruktywnie
Pracująca niekonstruktywnie
ĆWICZENIE które elementy uznajesz za kluczowe, dlaczego?

• Kanapka krytyki
ĆWICZENIE Test – jak reagujesz na krytykę?
Korzyści uczestników: Wiedza o własnych umiejętnościach odnośnie przyjmowania krytyki. Samopoznanie. Zdobycie umiejętności przekazywania umiejętnie krytyki i pochwały.

• Czy wszyscy ludzie to kapitał? Klucz osobowościowy, postawa i wyniki – kryteria doboru osób do czynności / zadań
ĆWICZENIE kogo zatrudniać, kogo promować, jak? Czym się kierować przy klasyfikacji członków załogi?

• Zależności x 9

• Idee przewodnie
ĆWICZENIE scenki – odgrywanie ról, przykłady sytuacji rozmowy z pracownikiem / pracownikami. Ocena stylu zarządzania menedżera sprzedaży, metod motywowania, doboru argumentów, zrozumienia zasad komunikacji w kontekście zdobytej podczas szkolenia wiedzy.
Korzyści uczestników: Poddanie się stresowi prezentacji swojego warsztatu przed grupą, ponadto zdobycie wiedzy o ocenie swojej pracy przez innych. Pokonanie skrępowania, stawienie czoła przeciwnościom, wstydowi. Możliwość przećwiczenia zdobytej podczas szkolenia wiedzy. Doskonalenie swojego warsztatu w najskuteczniejszy, bo praktyczny sposób. Obserwacja i analiza zachowania innych. Wnioski na przyszłość.

• Podsumowanie

• Zakończenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń