Data: 06.06.2023
1 dzień
Cena: 1495,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

JAKIE SĄ CELE SZKOLENIA? Program

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami kodeksu pracy:

 • praca zdalna,
 • warunki zatrudnienia,
 • zmiany w zakresie dokumentacji w dziale HR,
 • umowa o pracę na okres próbny i czas określony – nowe obowiązki pracodawcy,
 • elastyczna organizacja czasu pracy,
 • podstawy kontroli pracownika,
 • urlopy.
Rozwiń

Program

9:00

1. Praca zdalna
• Praca zdalna w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem chorób zakaźnych
• Praca zdalna zamiast telepracy
• Definicja oraz podstawowe cechy pracy zdalnej
• Rodzaje pracy zdalnej
• Sposób wprowadzenia pracy zdalnej
• Powrót do pracy w trybie stacjonarnym
• Uprawnienia pracowników wykonujących pracę w sposób zdalny
• Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
• Kontrola pracy zdalnej
• Ochrona danych osobowych
• Praca zdalna a BHP
• Praca zdalna za granicą

2. Warunki zatrudnienia – zmiany w zakresie dokumentacji w dziale HR
• Jakie elementy powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia?
• W jakiej formie należy spełnić powyższy obowiązek informacyjny?
• Jakie nowe dokumenty powinny w tym zakresie funkcjonować w dziale HR?

3. Umowa o pracę na okres próbny i czas określony – nowe obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników
• Zasady zawierania umów na okres próbny – wzmocnienie ochrony pracowników
• Jak prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
• Zmiana formy zatrudnienia – uprawnienia pracownika
• Równoległe zatrudnienie – czy pracodawca może sprzeciwić się dodatkowemu zatrudnieniu pracownika?
• Umowa o zakazie konkurencji jako zabezpieczenie interesów pracodawcy.

4. Elastyczna organizacja czasu pracy
• Czym jest elastyczna organizacja pracy – kto może złożyć wniosek o świadczenie pracy w tej formie?
• W jakim terminie i w jakiej formie pracownik może złożyć wniosek?
• Czy pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek pracownika?
• Elastyczna organizacja pracy jako nowe narzędzie ochrony pracownika przed zwolnieniem.

5. Nowe zasady w zakresie urlopów
• Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego.
• Jak złożyć wniosek o urlop rodzicielski – forma i termin.
• Komu przysługuje urlop ojcowski?
• Wymiar i termin na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego – jakie są nowe zasady?
• Urlop opiekuńczy – w jakiej sytuacji przysługuje?
• Wymiar urlopu opiekuńczego – w jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?

6. Pozostałe zmiany
• Dodatkowe dni wolne od pracy.
• Pełnienie funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń