Data: 20.11.2019 - 21.11.2019
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
6 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cel szkolenia:
• Poznanie przyczyn rotacji w organizacjach (na bazie badań) oraz przejawów problemów organizacyjno-kadrowych
• Zrozumienie różnych sposobów radzenia sobie z rotacją, przygotowanie na tej bazie własnych pomysłów

Korzyści dla uczestników:
• Wiedza o najczęstszych powodach odejść pracowników
• Poznanie czynników, które wpływają na odejście z pracy, pozostawanie w firmie i są obojętne dla decyzji o rezygnacji z pracy
• Poznanie sygnałów „wczesnego ostrzegania” i sposobów reakcji
• Wiedza o metodach przeciwdziałania nadmiernej rotacji (i określenie kiedy jest nadmierna i niekorzystna dla organizacji)
• Rola poszczególnych obszarów w zmniejszaniu rotacji pracowników w organizacji: HR, bezpośredniego przełożonego, zarządu

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

1. Obecny rynek pracy
• zmiany w podejściu pracodawców
• zmiany w podejściu pracowników

2. Różnice pokoleniowe
• charakterystyka poszczególnych grup wiekowych pracowników
• ćwiczenia

3. Trendy i modele motywacyjne
• model Herzberga
• model XY
• teoria wzmocnień

4. Formy benefitów pracowniczych
• finansowe sposoby motywowania
• pozafinansowe sposoby motywowania
• ćwiczenia

 5. Skuteczne wdrożenie pracownika
• employer branding firmy
• komunikacja pracownicza
• potrzeby pracowników
• ćwiczenie

6. Rozwój i sukcesja wiedzy w firmach
• opis stanowiska pracy
• ścieżka kariery
• mentoring
• sukcesja

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

7. Etapy rozwoju pracownika
• teoria Hersey’a – Blancharda
• ćwiczenia
• symulacja biznesowa

8. Narzędzia do budowania zaangażowania
• spotkania angażujące w działanie
• arkusz kompetencji
• ścieżka rozwoju z podziałem na etapy

9. Ocena kompetencji
• ocena 360
• rankingi
• kaskadowanie celów biznesowych
• ustalanie celów rozwojowych

10. Rozmowa z pracownikiem
• rozmowa motywująca
• rozmowa oceniająca
• rozmowa dyscyplinująca

11. Zakończenie współpracy
• skuteczne rozwiązanie współpracy
• działanie z wypowiedzeniem ze strony pracownika
• pożegnanie starego pracownika

12. Podsumowanie
• zadanie rozwojowe

13. Wnioski
• ewaluacja szkoleniowa

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także