Data: 28.03.2023 - 29.03.2023
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

Powstawaniu wierzytelności w transakcjach gospodarczych towarzyszy równolegle proces ich odzyskiwania. Im skuteczniejszy jest to proces, tym szybciej i taniej firmy (wierzyciele) odzyskują swoje należności (środki pieniężne). Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności to proces łączący decyzje prawne i finansowe i na tej podstawie wymaga planowania i zarządzania.

Cel szkolenia:
Efektywne planowanie i zarządzanie procesem windykacji z wykorzystaniem analitycznych narzędzi decyzyjnych, budowanych podczas szkolenia.

Forma szkolenia:
Warsztat praktyczny, moderowany. Dużo przykładów, know-how, case studies, dyskusji, rozwiązań wdrożeniowych.

Czas trwania:
2 dni

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Wierzytelności jako przedmiot windykacji
• Istota wierzytelności w ujęciu prawnym i finansowym
• Proces powstawania wierzytelności
• Rodzaje wierzytelności
• Wycena wierzytelności w ujęciu bilansowym i rynkowym
• Monitoring wierzytelności (sytuacja prawna i finansowa wierzytelności)

2. Wierzyciele i metody ich weryfikacji
• Wierzyciele w ujęciu prawnym i finansowym
• Rodzaje wierzycieli
• Metody weryfikacji wierzycieli w zakresie ograniczenia ryzyka windykacji

3. Zabezpieczenia wierzytelności
• Istota, cel i funkcje zabezpieczeń wierzytelności w ujęciu prawnym i finansowym
• Rodzaje zabezpieczeń miękkich i proces ich ustanawiania
• Rodzaje zabezpieczeń twardych i proces ich ustanawiania
• Wycena zabezpieczeń wierzytelności w ujęciu bilansowym i rynkowym

4. Proces odzyskiwania wierzytelności
• Specyfika procesu windykacji
• Regulacje prawne procesu windykacji
• Etapy procesu windykacji
• Uczestnicy procesu windykacji
• Narzędzia procesu windykacji
• Planowanie procesu windykacji

5. Metody windykacji
• Specyfika i proces windykacji miękkiej z uwzględnieniem praktyki sądowej
• Specyfika i proces windykacji twardej z uwzględnieniem praktyki sądowej

6. Odpowiedzialność karna uczestników procesu windykacji

 

9:00

Dzień II

1. Case studies wybranych windykacji wierzytelności gospodarczych

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwy lunchowe.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń