Data: 22.04.2024 - 23.04.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągnie po szkoleniu? Program

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób poszukujących w sobie pokładów kreatywności, a także umiejętności nieszablonowego podejścia do tworzenia produktów, usług lub rozwiązywania problemów.
Warsztat skierowany jest do wszystkich stanowisk – od stażystów, poprzez specjalistów, po menedżerów i kadrę kierowniczą.

Cele szkolenia:

 • wyzwolenie kreatywności,
 •  poznanie technik potrzebnych do poszukiwania nowych rozwiązań dla swojego biznesu,
 • nabycie umiejętności wykorzystania kreatywności dla rozwoju biznesu, produktów, usług,
 • umiejętne balansowanie pomiędzy potrzebą szybkich rozwiązań pod presją czasu, a kreatywnymi rozwiązaniami wymagającymi więcej czasu, lecz przynoszącymi lepszy efekt.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • Zrozumienia procesu Design Thinking oraz poszczególnych faz tego procesu,
 • Planowania, przygotowania i realizacji projektów przy użyciu metody Design Thinking,
 • Wyjścia poza rutynowe sposoby myślenia i działania,
 • Posiadania „nowego spojrzenia”, które przyczynia się do przewagi konkurencyjnej firmy,
 • Korzystania z wiedzy i doświadczeń innych osób,
 • Zrozumienia odbiorców oraz spojrzenia na problem z ich perspektywy,
 • Wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za projekty.

Uczestnicy opanują umiejętności takie jak:

 • Lepszego zrozumienia potrzeb klientów,
 • Przekraczania utartych schematów myślowych,
 • Obejrzenia problemu z nowej perspektywy,
 • Generowania kreatywnych i praktycznych rozwiązań,
 • Tworzenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb odbiorców,
 • Skutecznej współpracy w zespole.

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Wprowadzenie do Myślenia Out of the Box
• Wprowadzenie do szkolenia: cele, metody, program
• Określenie oczekiwań uczestników i indywidualnych celi na szkolenie
• Budowanie zaufania w grupie
• Podejście Design Thinking
• Doświadczenie procesu Design Thinking
• Definicja i znaczenie kreatywności
• Inspirujące przykłady sukcesów

2. Techniki Design Thinking
• Empatia – skupienie na potrzebach i zachowaniach użytkowników.
• Definiowanie problemu – precyzyjne określenie obszaru do rozwiązania.
• Brainstorming – generowanie pomysłów bez ograniczeń.
• Prototypowanie – tworzenie wstępnych wersji rozwiązań celem testowania.
• Testowanie – badanie prototypów w celu uzyskania opinii i feedbacku.
• Mapowanie ścieżki użytkownika – zrozumienie przebiegu interakcji z produktem/usługą.
• Analiza SWOT – ocena silnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń dla projektu.
• Storytelling – przekazywanie informacji w sposób przystępny i angażujący.
• Iteracyjne projektowanie – powtarzalne cykle tworzenia, testowania i poprawiania projektu.
• Design Sprint – intensywny proces projektowy prowadzący do szybkiego rozwoju koncepcji.

3. Implementacja Koncepcji
• Określenie celów i wskaźników sukcesu.
• Planowanie działań – harmonogram, budżet, zasoby.
• Komunikacja zespołu – jasne przekazywanie informacji i zadań.

 

 

9:00

Dzień II

1. Realizacja etapów projektu zgodnie z założeniami Design Thinking.
• Monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii.
• Współpraca z interesariuszami – regularne raportowanie i uzyskiwanie opinii.
• Dbałość o kreatywność i innowacyjność w procesie implementacji.
• Testy użytkowe – sprawdzanie funkcjonalności i użyteczności koncepcji.
• Maksymalizacja zaangażowania zespołu i motywacja do działania.
• Optymalizacja procesów – eliminacja zbędnych elementów i usprawnienie działań.
• Rozwiązanie ewentualnych problemów i wyzwań w trakcie implementacji.
• Dostosowanie się do zmian na rynku i w otoczeniu.
• Dokumentacja postępów i wniosków z procesu implementacji.
• Wdrażanie rozwiązań na szeroką skalę lub testowanie na większych grupach.
• Ocena efektywności i efektywności wdrożonej koncepcji.

2. Kreatywne Szczyty
• Inspirowanie kreatywności w zespole.
• Stworzenie motywującego środowiska pracy.

3. Organizacja sesji kreatywnego myślenia.
• Wykorzystanie technik i narzędzi wspierających innowacyjność.
• Podnoszenie kompetencji kreatywnych w zespole.
• Integracja działań twórczych z celami biznesowym
• Zachęcanie do konstruktywnej opinii zwrotnej i dzielenia się pomysłami.
• Nagradzanie kreatywnego myślenia i podejmowania ryzyka.
• Celebracja sukcesów i kamieni milowych w procesie twórczym
• Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń