Data: 03.11.2022 - 04.11.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Program Trener

• Co to jest problem?

• Podstawowe trudności mogące pojawić się wraz w problemem.

• Proces rozwiązywania problemów.

• Gdy sami mamy problemy.

• Wybrane narzędzia do identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Co to jest problem?
• Co jest źródłem, przyczyną problemu?
• Kiedy mamy do czynienia z zakończeniem problemu?
• Co jest przeciwnością, odwrotnością problemu?
• Jak postępować by problem nie powrócił?

Przerwa kawowa

2. Podstawowe trudności mogące pojawić się wraz w problemem:
• Duży stopień nowości sytuacji problemowej.
• Duża liczba i duża złożoność reguł.
• Pułapka zbyt wysokiej poprzeczki.
• Mała ilość zasobów koniecznych do wprowadzenia zmiany.
• Niska motywacja do rozwiązania problemu.
• Rozróżnienie symptomu od przyczyny.
• Niezrozumienie ryzyka związanego z danym problemem.
• Krótka perspektywa.
• Rutyna i doświadczenia własne, hamulcem do zdiagnozowania .
• Dowód społeczny – ograniczniki.

Przerwa lunchowa

3. Proces rozwiązywania problemów:
• Koncentracja najpierw na jednym najważniejszym problemie.
• Podzielenie na składniki – ewentualna równoległość działań (wg priorytetów).
• Priorytetyzacja pod kątem celu.
• Sam proces rozwiązania problemów.
• Integracja wyników – wzajemna korelacja z innymi działaniami w firmie – rozwiązania systemowe.
• Sprawdzanie efektywności rozwiązania.

Przerwa kawowa

4. Jaka metoda wydaje się najskuteczniejsza?
5. Podsumowanie.

 

9:00

Dzień II

1. Wybrane narzędzia do identyfikowania i rozwiązywania problemów:
• Pytania i odpowiedzi – strategie zadawania właściwych pytań.
• Rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn powstania danych symptomów.
• Rola intuicji w wypracowywaniu i akceptacji rozwiązania.
• Konfrontacja – narzędzie bezpośredniego weryfikowania prawdy o przyczynach i skutkach problemu.

Przerwa kawowa

2. Twórcze rozwiązywanie problemów w zespole:
• Burza mózgów.
• Weryfikowanie rozwiązań pod kątem celów
• „Szklanka” różne rozwiązania.

3. Rozwiązywanie konfliktów:
• Przygotowanie emocjonalne. Oddzielenie człowieka od problemu.
• Określenie wartości i reguł.

Przerwa lunchowa

4. Wdrażanie zmian:
• Ograniczanie przyszłych zagrożeń – niwelowanie słabych stron.
• Identyfikacja „wąskiego gardła” .
• Przegląd łańcucha krytycznego.
• Rozwiązywanie poszczególnych impasów.
• Uprzedzanie zagrożeń – „krok przed problemem” – antycypacja.

5. Gdy sami mamy problemy
6. 7 przyczyn negatywnych emocji, stres, jak sobie z nimi radzić?

Przerwa kawowa

7. 5 sposobów na pokonanie problemu i pozbycie się negatywnych myśli
8. Jak pokonać problem złodziei czasu?
9. Zakończenie szkolenia.

 

 

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi:2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunchowe.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

 

Rozwiń