Data: 19.06.2024 - 20.06.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

SQL to język zapytań do relacyjnych baz danych, które są najpopularniejszymi bazami od kilkudziesięciu lat i na razie nie zapowiada się na zmianę.

Każdy program, z którego wystawiasz faktury, czy przesuwasz towary na magazynie posiada jakąś bazę danych. Dzięki znajomości SQL możesz wyciągnąć potrzebne Ci dane w szybki sposób bez wsparcia działu IT, czy zewnętrznej firmy.

SQL jest językiem u standaryzowanym, za pomocą którego możesz obsługiwać takie bazy jak:
• SQL Server,
• Oracle,
• IBM DB2,
• MySQL…
Oznacza to, że jeśli nauczysz się poleceń na przykładzie SQL Server to będziesz w stanie pracować na każdej innej relacyjnej bazie danych.

Teoria i zadania:
W ramach szkolenia uczestnicy wykonują zadania poprzedzone odpowiednią ilością teorii.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nauka tworzenia raportów na podstawie danych wyciągniętych z relacyjnej bazy danych.

Dla kogo jest szkolenie:
Szkolenie jest dla wszystkich osób, które pracują z programami ERP opartymi na bazie danych MS SQL Server i chcą w szybki sposób tworzyć raporty oparte na danych z tej bazy.

Umiejętności:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć samodzielnie podłączyć się do bazy danych za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio i utworzyć raport na podstawie danych z bazy. Tworzone raporty będą zawierały dane w formie wymaganej przez uczestnika, dzięki umiejętności wyboru kolumn, filtrowania danych, czy ich grupowania.
Uczestnik szkolenia będzie również potrafił zastosować różne funkcje do przekształcania danych, a także pobierać dane pochodzące z kilku tabel tworząc z nich jeden raport.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I:
Pisanie zapytań SELECT

 • Wyświetlanie kolumn z tabeli (SELECT, FROM)
 • Ograniczniki identyfikatorów obiektów (”” i [])
 • Łączenie wartości z kolumn (operator konkatenacji +)
 • Aliasowanie kolumn (AS, =)
 • Operatory arytmetyczne (+, -, /, *, %)
 • Unikatowość wierszy wynikowych (DISTINCT)
 • Idea sortowania danych (ORDER BY)
 • Sortowanie danych (ASC, DESC)
 • Sposoby wskazywania kolumny sortowanej

Moduł II
Filtrowanie danych

 • Definiowanie warunku wyszukiwania (WHERE)
 • Operatory porównania (=, !=, <>, >, !>,  >=, <, !<, <=)
 • Logika trójwartościowa (TRUE, FALSE, UNKNOWN)
 • Pola pozbawione wartości (IS NULL, IS NOT NULL)
 • Zaprzeczanie predykatu (NOT)
 • Łączenie predykatów (AND, OR)
 • Wspomagający operator zakresu (BETWEEN)
 • Wspomagający operator listy (IN)
 • Budowa wzorca wyszukującego (LIKE)
 • Symbole wieloznaczne (%, _, [], [^])
 • Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy (TOP)

 

9:00

Dzień II

Moduł III
Łączenie danych z wielu tabel

 • Idea złączeń między tabelami (JOIN)
 • Złączenie krzyżowe (CROSS JOIN)
 • Identyfikacja kolumn z tabel
 • Aliasowanie tabel (AS)
 • Złączenie wewnętrzne (INNER JOIN)
 • Złączenie zewnętrzne (LEFTOUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN)
 • Złączenie złożone
 • Wielokrotne połączenia jednorodne
 • Wielokrotne połączenia mieszane
 • Logiczna kolejność wyznaczania połączeń
 • Kontrolowanie logicznej kolejności połączeń

Moduł IV
Modyfikowanie danych

 • Wstawianie wiersza (INSERT … VALUES)
 • Dane znakowe różnych języków
 • Wpływ wartości domyślnych na wstawianie danych (DEFAULT)
 • Wstawianie wielu wierszy do tabeli (VALUES)
 • Wstawianie wierszy z „innej” tabeli (INSERT … SELECT)
 • Aktualizowanie wierszy (UPDATE)
 • Złożone operatory przypisania (+=, -=, *=, /=, %=)
 • Aktualizowanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (UPDATE … FROM)
 • Użycie aliasów w aktualizacjach opartych na złączeniu
 • Usuwanie pożądanych wierszy (DELETE)
 • Usuwanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (DELETE … FROM)
 • Usuwanie wszystkich wierszy z tabeli (TRUNCATE)
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń