Data: 29.11.2023 - 30.11.2023
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
4/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Do kogo skierowane są warsztaty? Program

Szkolenie adresowane jest do pracowników, którzy chcą zwiększyć efektywność własnej pracy i podnieść jakość funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zrozumienie i wdrożenie koncepcji zarządzania sobą w czasie.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I: Zagadnienia ogólne

Zapoznanie uczestników z rosnącymi wymaganiami współczesnego rynku w dziedzinie organizacji zajęć i działań zwiększających efektywność osobistą. Zweryfikowanie dotychczas stosowanych schematów zarządzania czasem pod kątem ich skuteczności. Przedstawienie celu i ogólnych założeń koncepcji zarządzania sobą w czasie.
Tematyka:

 • Zrozumienie pojęcia zarządzania sobą w czasie oraz efektywności osobistej
 • Najczęstsze pułapki związane z organizacją pracy i terminowym wywiązywania się ze zobowiązań
 • Sposoby zachowania wysokiej produktywności i unikania odkładania zadań na później
 • Poszukiwanie skutecznych metod realizacji i doprowadzania do końca swoich działań

MODUŁ II: „Złodzieje czasu”

Omówienie ogólnoludzkich ograniczeń, które mogą skutkować brakiem realizacji celów biznesowych i osobistych. Znalezienie „złodziei czasu” w życiu zawodowym i prywatnym oraz wypracowanie sposobów ich eliminacji. Wzbudzenie w sobie potrzeby poznania i wdrożenia metod zarządzania sobą w czasie.
Tematyka:

 • Analiza dotychczasowego sposobu wykorzystywania czasu, poszukiwanie źródeł braku efektywności
 • Przeszkody w zarządzaniu czasem – zjawisko perfekcjonizmu i pracoholizmu
 • Przekonania ułatwiające i utrudniające zarządzanie sobą w czasie
 • Sztuka podejmowania trafnych decyzji
 • Praktyczne sposoby radzenia sobie z pochłaniaczami czasu

MODUŁ III: Zasady zarządzania sobą w czasie

Poznanie zasad ustalania celów i priorytetów działań. Nauczenie sposobów szacowania ilość czasu na realizację zadań, uwzględniania buforów czasowych, wykonywania pracy w blokach czasowych i dbania o swój poziom energii do pracy.
Tematyka:

 • Określenie indywidualnych celów w oparciu o metodę OKR i SMART
 • Tworzenie planu realizacji celu – kamienie milowe, wskaźniki realizacji celu
 • Ustalanie priorytetów działań
 • Różnice między skutecznością a efektywnością
 • Zasada work – life balance w praktyce

 

9:00

Dzień II

MODUŁ IV: Metoda GETTING THINGS DONE

Rola metody GTD we wzroście efektywności osobistej. Poznanie najlepszych praktyk dotyczących poszczególnych kroków GTD, nabycie umiejętności świadomego decydowania czym i kiedy należy się zająć.
Tematyka:

 • Kontrola i perspektywa jako kluczowe elementy zarządzania czasem
 • Taktyka odciążania umysłu z konieczności pamiętania o wszystkim
 • Tworzenie indywidualnych systemów przypomnień i zarządzania zobowiązaniami
 • Sposoby optymalnego korzystania z listy zadań i kalendarza
 • Sztuka zachowania równowagi między pracą zaplanowaną a niespodziewaną
 • Sposoby efektywnego przechodzenia przez poszczególne etapy metody GTD

MODUŁ V: Narzędzia do zarządzania sobą w czasie

Poznanie narzędzi do zarządzania sobą w czasie. Zapoznanie się z precyzyjnymi zasadami dotyczącymi sposobów ich wyboru i praktycznymi wskazówkami do ich stosowania.
Tematyka:

 • Krzywa efektywności REFA
 • Macierz pilne/ważne
 • Zasada Pareto w zarządzaniu sobą w czasie
 • Metoda priorytetyzowania zadań – ABC
 • Zasada 60 – 20 – 20
 • Reguła Parkinsona
 • Planowanie metodą ALPEN

MODUŁ VI: Aplikacje i technologie wspomagające zarządzanie sobą w czasie

Przegląd najpopularniejszych aplikacji wspierających zarządzanie sobą w czasie i wybór najbardziej przydatnych dla uczestników szkolenia. Szczegółowe omówienie działania i funkcjonalności wybranych aplikacji i technologii
Tematyka:

 • Evernote
 • Nozbe
 • Todoist
 • Trello
 • Asana
 • Habitica
 • Pomodoro
 • Stayfocused/ Freedom
 • Todoist

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń