Data: 04.12.2019 - 05.12.2019
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
6 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Audyt w procesach zakupowych (4-5.12.2019) Program Trener

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

• Zapoznanie się z fundamentami audytu procesów zakupowych.
• Określenie warunków przeprowadzenia efektywnego audytu.
• Zwrócenie uwagi na cykl: zapoznanie się ze stanem faktycznym, porównanie z zasadami, wnioski, plan
działania/interesariusze, weryfikacja wykonania planu.
• Zdefiniowanie przykładowych zagrożeń wynikających z nieuwzględniania wymogów zorganizowanego
procesu zakupowego – formalnych i praktycznych

Rozwiń

Program

I dzień

Rozpoczęcie 9:00

9:30 – 10:30 co to jest audyt procesu zakupowego?

– czy audyt to kontrola?
– jakie są rodzaje audytów
Powody decyzji prowadzenia audytu w organizacji w zakresie zakupu: jak wygląda proces, jego efektywność, rola poszczególnych funkcji w procesie zakupu. Czy reguły są znane uczestnikom procesu? Jak wygląda wykonanie tych reguł w praktyce?

10:30 – 10:45 przerwa na kawę

10:45 – 11:45 rodzaje procesów zakupowych

– zakupy niezbędne do produkcji
– zakupy usług
– zakupy w pośrednictwie
– zakupy uzupełniające
Rodzaje procesów zakupowych determinują zakres audytu. Inne wymogi pojawiają się w zależności od wagi jaką mają zakupy dla funkcjonowania firmy. Określenie zakresu audytu dla podstawowych rodzajów zakupów.

11:45 – 12:00 przerwa na kawę

12:00 – 13:00 Audyt – zakres weryfikacji

– jak dobierani są partnerzy?
– kategoryzacja partnerów
– formalizacja współpracy – umowy
– jak wygląda proces negocjacyjny

Znajomość rynku dostawców oraz jak prowadzony jest biznes są kluczowe dla analizy poprawności formalnej (umowy, aktualizacje, itp.) relacji zakupowych. Ustalenie jak ten proces wygląda, jaka jest praktyczna realizacja. Czy wyniki są zbieżne z założeniami? Jakie są obszary do p o p r a w y ? Określenie ryzyka i programu naprawczego.

13:00 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 15:00 audyt – zakres weryfikacji

– ćwiczenia: skąd wiemy co i ile należy kupić?

Ćwiczenia pokazujące jak powinny być określane potrzeby zakupowe, jakie podstawowe narzędzia są do dyspozycji w firmie – czy są one wykorzystywane?

15:00 – 15:15 przerwa na kawę

15:15 – 16:15 określanie ryzyk w procesie zakupowym

– ćwiczenia

Ćwiczenia pokazujące jak określać ryzyka konkretnego procesu zakupowego oraz jak mogą one wpływać na funkcjonowanie firmy.

16:25 – 17:00 podsumowanie

II dzień

rozpoczęcie 9:00

9:30 – 10:30 audyt – zakres weryfikacji

– jak wygląda organizacja zakupu?
– rola działu zakupu w firmie

Umocowanie organizacyjne i struktura organizacyjna działu zakupu powinna zapewniać optymalne warunki działania i realizacji zadań. Czy tak jest? Jak dział zakupu współpracuje z całą organizacją?

10:30 – 10:45 przerwa na kawę

10:45 – 11:45 audyt – zabezpieczenia

– prawne
– formalne
– praktyczne

Zabezpieczenia mają przyczyniać się do realizacji określonych celów oraz chronić firmę w trudnych sytuacjach. Fundamentem jest sformalizowanie, precyzyjne i jednoznaczne określenie obowiązków stron. Reguły kontraktowe.

11:45 – 12:00 przerwa na kawę

12:00 – 13:00 jak przeprowadzać audyt

– reguły ogólne
– z własnych doświadczeń

Celem audytu nie jest „znalezienie winnych” lecz potwierdzenie co jest prawidłowe, a co wymaga poprawy. Chodzi o bardziej obiektywny ogląd jakości organizacji w zakresie procesu zakupowego oraz podzielenie się doświadczeniami z innych organizacji i/lub rynków.

13:00 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 15:00 audyt śledczy (forensic)

– przestępstwa w zakupie

Jakie są „standardowe” działania w zakupach, które narażają na straty? Jak można ich uniknąć, jak można je wykryć?

15:00 – 15:15 przerwa na kawę

15:15 – 16:15 „role playing”

– ćwiczenia

Odgrywanie ról audytora, kupca. Jak stworzyć efektywny plan działania po audycie zakupu?

16:15 – 16:25 przerwa na kawę

16:25 – 17:00 pytania/podsumowanie

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu jest różny i uzależniony od charakterystyki spotkania. Dokładna cena jest podana w warunkach uczestnictwa dotyczących danego spotkania.
 2. Cena obejmuje:  prelekcje, materiały  warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
 3. Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 5. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji formularza przed wskazanym terminem, w którym będzie obowiązywała cena promocyjna, jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby będzie wynosił tyle co cena standardowa + Vat.
 6. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 7. W przypadku rezygnacji do ostatniego dnia trwania promocyjnej ceny zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 8. W przypadku rezygnacji po dacie ostatniego dnia obowiązywania promocyjnej ceny zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 9. W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 10. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 11. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 12. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 15. Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji
Rozwiń